OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
751.Pre nepohlavné rozmnožovanie je charakteristické, že:


(1 bod)
752.Inbríding spôsobuje:


(1 bod)
753.V potomstve dvoch heterozygotov pri monohybridnom krížení je zastúpených heterozygotov:


(1 bod)
754.Pri monohybridnom krížení dvoch heterozygotov dostaneme štiepny pomer:


(1 bod)
755.Pri autozómovej dedičnosti sú výsledky recipročného kríženia:(1 bod)
0

(1 bod)
757.Správny zápis pre parentálnu generáciu u monohybridizmu je:


(1 bod)
758.Akí budú jedinci v F1 generácií pri monohybridnom krížení s neúplnou dominanciou:


(1 bod)
759.Aké veľké potomstvo je potrebné pre dôkaz štiepneho pomeru:


(1 bod)
760.Pri krížení dihybridi môžu tvoriť:


(1 bod)
761.V potomstve dihybridov vznikajú:


(1 bod)
762.Jedinec s genotypom AABb tvorí:


(1 bod)
763.Aký je štiepny pomer v F2 generácii pri dihybridizme:


(1 bod)
764.Aké genotypy nám dajú pri krížení štiepny pomer 3:3:1:1


(1 bod)
765.Pri akom krížení hovoríme o dihybridizme:


(1 bod)
766.Štiepny pomer pri krížení dihybrida s recesívnym homozygotom v oboch alelických pároch bude:


(1 bod)
767.Pri X chromozómovej dedičnosti u jedincov XY nachádzame:


(1 bod)
768.Aké potomstvo môže dať muž hemofilik so zdravou manželkou, ktorá nie je prenášačkou:


(1 bod)
769.Väzbová skupina génov znamená:


(1 bod)
770.Väzba génov môže zmeniť:


Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


(1 bod)
771.Pojem aktívna alela sa používa:


(1 bod)
772.Zámena jedného nukteotidu v DNA sa prejaví:


(1 bod)
773.Zaradenie nadpočetného nukleotidu sa prejaví:


(1 bod)
774.Mutácie, ktoré vznikajú sú najčastejšie:


(1 bod)
775.Výskyt spontánnych génových mutácií na gén a generáciu je:US