OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 20 otázka č. 01
(2 body)
Krajnicou sa rozumie
Vodičák č. 20 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie
Vodičák č. 20 otázka č. 03
(2 body)
Vodič
Pohlavie
Vaše pohlavie?
Vodičák č. 20 otázka č. 04
(2 body)
Na električkový pás v úrovni vozovky sa smie v pozdĺžnom smere vojsť
Vodičák č. 20 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 20 otázka č. 06
(2 body)
Pri odbočovaní na križovatke alebo pri odbočovaní na poľnú cestu alebo na lesnú cestu, alebo na miesto mimo cesty vodič
Vodičák č. 20 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie pri cúvaní
Vodičák č. 20 otázka č. 08
(2 body)
Ak došlo pri jazde v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičák č. 20 otázka č. 09
(2 body)
Pred železničným priecestím vodič je povinný
Vodičák č. 20 otázka č. 10
(2 body)
Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na
Vodičák č. 20 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle
Vodičák č. 20 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody
Vodičák č. 20 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Vodičák č. 20 otázka č. 14
(1 bod)
Zapojenie vozidla a prevádzka súpravy s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km/h je dovolená, len ak okamžitá hmotnosť prívesu alebo návesu, alebo dvoch prívesov alebo návesu s prívesom, je najviac
Vodičák č. 20 otázka č. 15
(1 bod)
Na vyznačenie núdzového státia vozidla musí byť motorové vozidlo vybavené
Vodičák č. 20 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 20 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 20 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 20 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 20 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 20 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 20 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 20 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 20 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 20 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Vodičák č. 20 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 20 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US