OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
976.Živočíchy s nestálou teplotou tela:


(1 bod)
977.U človeka prestávajú všetky životné funkcie pri:


(1 bod)
978.Atmosféra-plynový obal Zeme sa skladá z:


(1 bod)
979.Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére Zeme v súčasnej dobe:


(1 bod)
|980.Malé zvýšenie koncentrácie CO2 v atmosfére intenzitu fotosyntézy:


(1 bod)
981.Obeh vody je:


On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
(1 bod)
982.Populácia:


(1 bod)
983.Rýchlosť rastu populácie závisí od:


(1 bod)
984.Biotický potenciál populácie znamená:


(1 bod)
985.Hustota populácie:


(1 bod)
986.Vzťah predácie je charakterizovaný:


(1 bod)
987.Ekologická nika je daná:


(1 bod)
988.Parazití a predátori:


(1 bod)
989.Ekoton je:


(1 bod)
990.Ekosystém je:


(1 bod)
991.Potravové reťazce sú:


(1 bod)
992.V potravnej pyramíde využívajú vyššie úrovne z nižších:


(1 bod)
993.Pojem ekologická sukcesia znamená:


(1 bod)
994.V umelo vytvorených ekosystémoch je spravidla čistá produkcia v porovnaní s prírodnými:


(1 bod)
995.Saprofágne organizmy rozkladajú:


(1 bod)
996.Škodlivé látky prostredia sa hromadia:


(1 bod)
997.Celkové množstvo vodných pár v ovzduší predstavuje z celkového množstva na Zemi asi:


(1 bod)
998.Hydrosféru tvorí okrem vody oceánov a morí:


(1 bod)
999.Človek narúša celkový obeh vody a obmedzuje zásoby vody:


(1 bod)
1000.Celková vodná bilancia je určovaná:US