OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
701.Dedičná hemofília sa vyskytuje:


(1 bod)
702.Približne koľko je známych génov v heterológnej časti X chromozómu u človeka:


(1 bod)
703.U X chromozómovej dedičnosti fenotypový prejav alel je závislý:


(1 bod)
704.X chromozómová dedičnosť recesívneho typu sa u človeka prejavuje:


(1 bod)
705.Žena, u ktorej sa predpokladá že je prenášačkou alely pre hemofíliu čaká dieťa so zdravým mužom, aké potomstvo môžeme očakávať:

(1 bod)
706.Farbosleposť - daltonizmus je príkladom dedičnosti:


(1 bod)
707.Žena s recesívnou alelou pre hemofíliu čaká dieťa so zdravým mužom, aká je pravdepodobnosť, že syn bude zdravý:

(1 bod)
708.Príklady pre X chromozómovú dedičnosť u človeka sú:


(1 bod)
709.Farboslepý muž a dominantne homozygotná žena pre tento znak budú mať:


(1 bod)
710.Čím je určená sila génovej väzby:


(1 bod)
711.Kedy sa môžu rekombinovať gény jednej väzbovej skupiny:


(1 bod)
712.Príklady génovej väzby u človeka:


(1 bod)
713.Mutácie sú:


(1 bod)
714.Génové mutácie:


(1 bod)
715.Strata jedného nukleotidu v DNA sa prejaví:


(1 bod)
716.Mutácie najčastejšie vyvolávajú:


(1 bod)
717.Medzi génové mutácie zaraďujeme:


(1 bod)
718.Chromozómové mutácie sú:


(1 bod)
719.Ako sa nazýva strata časti chromozómu:


Pocit
Ako sa cítiš?
(1 bod)
720.Aneuploidia znamená:


(1 bod)
721.Zvýšený počet chromozómov v jednom homologickom páre sa nazýva:


(1 bod)
722.Euploidné bunky sú:


(1 bod)
723.Genofond je:


(1 bod)
724.Hardy-Weinbergov zákon pôsobí:


(1 bod)
725.Panmixia je:US