OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 9 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie




Vodičák č. 9 otázka č. 02
(2 body)
Odbočovacím pruhom sa rozumie




Vodičák č. 9 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá




Vodičák č. 9 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď




Vodičák č. 9 otázka č. 05
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu




Vodičák č. 9 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,




Vodičák č. 9 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 9 otázka č. 08
(2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím




Vodičák č. 9 otázka č. 09
(2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel ako jedného motorového vozidla je




Vodičák č. 9 otázka č. 10
(2 body)
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,




Vodičák č. 9 otázka č. 11
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením " Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú" (č. O 1) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať




Vodičák č. 9 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac




Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?






Vodičák č. 9 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené




Vodičák č. 9 otázka č. 14
(1 bod)
Pneumatika musí byť vždy nahustená na tlak




Vodičák č. 9 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesný vozík za jednostopé motorové vozidlo




Vodičák č. 9 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na




Vodičák č. 9 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 9 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 9 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o




Vodičák č. 9 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 9 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 9 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka informuje




Vodičák č. 9 otázka č. 23
(2 body)
Táto vodiaca tabuľa označuje




Vodičák č. 9 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:




Vodičák č. 9 otázka č. 25
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako




Vodičák č. 9 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku




Vodičák č. 9 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku





US