OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 28 otázka č. 01
(2 body)
Miestom mimo cesty sa rozumie




Vodičák č. 28 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom hromadnej dopravy osôb sa rozumie




Vodičák č. 28 otázka č. 03
(2 body)
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá




Vodičák č. 28 otázka č. 04
(2 body)
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy




Vodičák č. 28 otázka č. 05
(2 body)
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa




Vodičák č. 28 otázka č. 06
(2 body)
Pri zastavení a státí vodič je povinný




Vodičák č. 28 otázka č. 07
(2 body)
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič




Vodičák č. 28 otázka č. 08
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať vždy účinné brzdy, ak je vlečené




Vodičák č. 28 otázka č. 09
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením "označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú" (č. O 2) a "Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti" (č. O 5) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať




Vodičák č. 28 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je




Vodičák č. 28 otázka č. 11
(2 body)
Chodec




Vodičák č. 28 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel




Pohlavie
Vaše pohlavie?




Vodičák č. 28 otázka č. 13
(1 bod)
Ak spôsobilosť vodiča viesť motorové vozidlo je znížená požitím alkoholického nápoja, užitím inej návykovej látky alebo liekov alebo úrazom, či chorobou tak, že by jeho ďalšou jazdou bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, policajt je oprávnený zadržať




Vodičák č. 28 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20 km/hod musí byť vybavené účinnými lapačami nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu




Vodičák č. 28 otázka č. 15
(1 bod)
Každé motorové vozidlo musí byť vybavené




Vodičák č. 28 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 28 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje




Vodičák č. 28 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 28 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 28 otázka č. 23
(2 body)
Toto dopravné zariadenie je




Vodičák č. 28 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:




Vodičák č. 28 otázka č. 25
(3 body)
V poradí druhé prejde okolo prekážky




Vodičák č. 28 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako




Vodičák č. 28 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku





US